وظیفه بخش پژوهش و فناوری، توسعه زیرساختهای فناوری پزشکی (در سیستم، فرآیندها و سطح کارمندان) از طریق برخی پروژه ها و همچنین زیرساختهای تحقیقاتی، از طریق مشاوره در زمینه توسعه چارچوب، نظارت مستقیم، مشارکت دانشگاهی و آموزش کارکنان است و فعالیت های اصلی بخش تحقیق و فناوری عبارتند از:

  •  پروژه های مربوط به رشته های پزشکی از راه دور (telemedicine):  در این راستا در برنامه توسعه پنج پروژه یکپارچه تعریف شده است از جمله: بهبود فعالیت های پزشکی از راه دور مانند زیرساخت های پرونده الکترونیکی پزشکی (EMR)  
  • اپلیکیشن هوشمند مراقبت از دیابت: هدف از این برنامه ارائه مراقبت شخصی و آموزش به بیماران دیابتی با کمک هوش مصنوعی و استفاده از یادگیری ماشین است که با مشارکت دانشگاه در حال انجام است
  • تدوین استراتژی پژوهشی و تعریف پروژه های مشترک تحقیقاتی با دانشگاه و مراکز تحقیقاتی

مشاور ارشد و مدیر تحقیقات و فناوری: دکتر هادی زمانیان

zamanian@alumnus.tums.ac.ir