تخصص ما

ما خدمات عالی ارائه می دهیم

ما اصل پزشکی خانوادگی را معرفی کرده ایم ، به این معنی که پزشک خانواده اکثر درخواست های پزشکی را بر عهده خواهد داشت ، با متخصصانی که فقط در صورت لزوم درگیر آن هستند.

واحد تخصصی دیابت

تزریقات

پزشکان متخصص و فوق تخصص

فیزیوتراپی

آزمایشگاه

مشاوره و وروانشناسی

دندان پزشکی

داروخانه

واحد تغذیه

پزشک عمومی

شما می توانید از طریق تماس با شماره های زیر اطلاعات کامل مربوط به دریافت خدمات کلینک مسعود قم را دریافت نمایید.

02532404041 و 02532404050

دریافت خدمات

دریافت مشاوره و رزرو وقت

ما اصل پزشکی خانوادگی را معرفی کرده ایم ، به این معنی که پزشک خانواده اکثر درخواست های پزشکی را بر عهده خواهد داشت ، با متخصصانی که فقط در صورت لزوم درگیر آن هستند.

دریافت مشاوره و رزرو وقت ویزیت و خدمات