دکتر هدی فکری صفری زاده

تخصص:
دکترای حرفه ای پزشکی
سابقه کار:
از 1388
شماره نظام پزشکی:
125029